bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

DANE OSOBOWE

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie ul.Jana Pawła II 1, 63-430 Odolanów tel. 62 7331205, e-mail: zeasodolanow@onet.pl
2. Inspektorem ochrony danych w Centrum Usług Wspólnych jest Pan Waldemar Dolata. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pod nr telefonu: 603316129 .
3.Pani/Pana dane są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także w celach archiwalnych.
4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np. podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. organom administracji, sądom) oraz innym podmiotom, w zakresie, jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
6. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadanie nie będzie możliwa.
7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do:
- żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku , gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.Opublikował: PIOTR BRODALA
Publikacja dnia: 04.07.2018
Podpisał: PIOTR BRODALA
Dokument z dnia: 04.07.2018
Dokument oglądany razy: 306